RUMME TOMTÄGARFÖRENING

Kallelse till årsmöte i Rumme tomtägarförening 2022

___________________________________________________________________________________________
Datum: söndag 19:e juni 2022
Tid: kl 1000
Plats: På Rummeängen
Ta med egen stol.
För dig som inte kan närvara går det bra att antingen rösta i förväg till styrelsen eller lämna fullmakt, skriftlig eller via mejl.
__________________________________________________________________________________

Dagordning

 1. Val av ordförande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Justering av röstlängd
 4. Mötes stadgeenliga utlysande
 5. Val av två justeringsmän, vilka jämväl skola tjänstgöra som valkontrollanter/rösträknare
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse
 7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av avgifter:
  • Medlemsavgift
  • Vatten
  • Bryggor
  • Arbetshelg
  • Förseningsavgift
 10. Val av styrelsemedlemmar:
  • Val av styrelseordförande
  • Val av övriga styrelseledamöter
 11. Val av revisorer jämte suppleanter
 12. Val av speciella funktionärer
 13. Val av nämnd om tre personer att förbereda val vid nästa årsmöte
 14. Årsmötets eventuella instruktioner och/eller arbetsordning för styrelsen
 15. Styrelsens och/eller medlemmars förslag
  • Förslaget om fotbollsplanens framtid
  • Styrelsens förslag 1, ”Stadgeändring vägskador”
  • Styrelsens förslag 2, ” Stadgeändring gällande trädfällning”
  • Motion nr 1, ”Badbryggan”
  • Motion nr 2, ”Fotbollsplanen”
  • Motion nr 3, ”Motion angående fartbegränsning i Norrviken”
  • Motion nr 4, ”Tallarna nedanför våran tomt”
  • Motion nr 5, ”Låt det vara frivilligt att anordna matrast på arbetshelgerna”
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

Tillhörande dokument och bilagor

Kallelse till årsmöte Rumme tomtägarförening 2022.pdf
6 Förvaltningsberättelsen 2021 Rumme tomtägarförening.pdf
6 Rumme_revisionsrapport_220522.pdf
7 Balansrapport 21-22.pdf
7 Eget kapital Rumme 21-22.pdf
7 Huvudbok 4010 21-22.pdf
7 Huvudbok 4020 21-22.pdf
7 Resultatrapport 21-22.pdf
7 Resultatrapport 21-22 Bastu.pdf
7 Resultatrapport 21-22 Bryggor.pdf
7 Resultatrapport 21-22 Pumphus.pdf
7 Resultatrapport 21-22 Vägar.pdf
9 Rumme_avgifter_2022.pdf
12 Val av speciella funktionärer 21-22.pdf
15 Styrelseförslag och Motioner Årsmöte 2022.pdf
15 Tennisgruppen kostnadsförslag 21-22.pdf
15 Tennisgruppens Rapport 21-22.pdf