RUMME TOMTÄGARFÖRENING

Bryggor

 Frågor & Svar

Bryggfogde är Jan Arrhénborg.

Brygg-grupp:   Jan Arrhénborg, Joachim Forsgren, Åke Reichard

 

Avgifter 2020:
Stor båt: 700:- 

Mellanstor  båt: 500:- 

Liten båt: 300:-


Endast plats i sjöboden 100:-

Bryggplatser 2020

Båthusplatser 2020

 

 

 

Båtplatser, sjöbod samt mark för båtuppläggning

 

Regler för   båtplats och plats i sjöboden.

Medlem som   önskar båtplats eller plats i sjöboden kontaktar bryggfogden för önskan om   tilldelning av plats. Medlem har rätt till båtplats enligt stadgarna § 10.

Bryggfogden fördelar befintliga båtplatser med hänsyn till båtens storlek och beskaffenhet och kan vid behov besluta om ändring av tidigare erhållen båtplats.

 

Plats i sjöboden   är i första hand avsedd för båtägare med båtplats, men kan även anvisas av   bryggfogden till övriga i mån av tillgång.

 

Bryggfogden   anvisar mark för uppläggning och vinterförvaring.

 

Medlem har   ingen rätt till att ”abonnera” på platser, varken vid brygga, boj eller   sjöbod. Tilldelning och ändringar görs av bryggfogden.
  
  Uppsägning av båtplats för kommande säsong skall göras senast 1 april.

 

Avgiftsfria   gästplatser får användas efter tillstånd och anvisning av bryggfogden, föreningen   rekommenderar upp till 3 dygn.

 

Medlem ansvarar för

 •   skick   och anläggning av sin båts förtöjningar
 •   att   förtöja säkert, både för egen och andras båtar
 •   att följa   bryggfogdens instruktioner
 •   att   bryggdäcken hålls fria från förtöjningsmaterial och annat, som kan vara i   vägen.
 •   renhållning   i båthus och på brygga
 •   att till   båt eller brygga dra el-ledning på fackmannamässigt sätt, d.v.s. till exempel   med rätt dimensionerade ledningar och jordfelsbrytare längst ut, samt enbart   nyttjas under egen kontinuerlig bevakning. Sladdar får inte utgöra   snubbelrisk.
 •   att vid   större eller återkommande elförbrukning ersätta föreningen för detta.
 •   att till   bryggfogde i förväg anhålla om gästplats
 •   att informera   brygg-fogden om ev brister och förslag på åtgärder
 •   att verka   för gott sjömanskap
 •   att   meddela bryggfogde om brygg- och sjöbodsplats ej nyttjas kommande säsong före   1 april
 •   att ta   bort boj och kätting då den inte används längre

 

Förtöjning av   båt sker på egen risk. Föreningen kan inte göras till ansvarig för ev skador   av båtar. T ex om en båt sliter sig och får skador och/eller skadar annan båt   eller bryggan, är det båtägarens ansvar att stå för ev kostnader.

Bryggfogde tillsätts genom val på föreningens   årsmöte och ansvarar för tillsyn av föreningens bryggor (lilla och stora   bryggan i Norrviken samt bryggan i Rumsviken) och båtuppläggningsplatser och   att hålla styrelsen informerad om behov av skötsel och underhåll.

Bryggfogden har befogenhet att utfärda instruktioner och vidtaga åtgärder för att   fullfölja sitt uppdrag.

Bryggfogden ansvarar   för:

 •   tilldelning   av platser vid brygga eller boj, med hänsyn till båtens storlek och   beskaffenhet
 •   tilldelning   av plats i sjöbod i mån av tillgång
 •   omfördelning   av tillgängliga båtplatser beroende på växlande behov
 •   instruktioner   riktade till medlemmar med båt- och/eller sjöbodsplats för att vid behov   tillförsäkra efterlevnad av reglerna för dessa platser
 •   bryggfogen   ger kassören underlag för fakturering
 •   uppdaterade   listor för plats i sjöbod o båtplatser, skickas till webfogde för publicering   på hemsidan (länk till lista)

Brygg-gruppen, består av bryggfogden och minst två   personer, föreslagna av bryggfogden, godkända av styrelsen.

 

Brygg-gruppen ansvarar för förenings   bryggor i Norrviken (stora och lilla) och Rumsviken, sjöboden samt   angränsande mark för båtuppläggning (ex vinterförvaring, surfbrädor, kajaker,   ”båtkyrkogård”).

 

Brygg-gruppen har ansvar o befogenhet att:

 •   inför   arbetshelger, föreslå åtgärder till styrelsen
 •   bedöma   bryggornas långsiktiga beskaffenheter
 •   inkomma   med förslag på budget innan årsmötet, inför kommande verksamhetsår
 •   träffa   styrelsen minst en gång per verksamhetsår och gå igenom status, förslag på ev.   åtgärder, finansiell översikt
 •   föreslå ev   justering av avgifter

 

Inom föreningen finns det fyra   bryggor. Bryggornas primära användningsområde är:
 
  Stora bryggan i Norrviken

Båtplats för föreningsmedlemmar.

 

Lilla   bryggan i Norrviken

Båtplats för föreningsmedlemmar, samt   för bad.

 

Bryggan i   Rumsviken

Endast för bad. Ingen båtplats vid   bryggan. Möjlighet för bojplatser, båt på svaj.

 

Brygga vid   fotbollsplan

För närvarande används och   underhålls bryggan av Nils Krondahl