RUMME TOMTÄGARFÖRENING

Stadgar

Stadgar för Rumme Tomtägarförening

Antagna vid konstituerande sammanträde den 21 juli 1963.
Reviderade vid sammanträden den 17 juni och 1 juli 1984, 16 juni 2002 och 15 juni 2003, samt 14 juni och 10 oktober 2010. Bilaga till §2, antaget vid års-stämma 19 Juni 2011.

§ 1
Firma och hemort
Föreningens firma är Rumme tomtägarförening och dess styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 2
Ändamål

Föreningen har till ändamål att i alla avseenden bevaka medlemmarnas gemensamma intressen inom Ålderstamområdet och utgöra ett organ vid förhandlingar för dessas räkning med statliga och  kommunala myndigheter och institutioner samt  enskilda personer eller korporationer, till exempel i  vad avser

  • att förvalta och i övrigt tillvarataga medlemmarnas intressen såväl ekonomiska som andra
  • att underhålla vägar, brunnar och bryggor
  • att vårda miljön
  • att  övervaka områdets fasta anläggningar som bryggor, ledningar m.m.
  • att utöva tillsyn över sanitära och etiska förhållanden
  • att befrämja andra åtgärder för medlemmarnas nytta och trivsel.

Rumme Tomtägarförening – bilaga till stadgarna § 2 avseende beslutsordning vid nedtagande av träd

Med nedtagning av träd avses ett eller flera träd på Rumme Tomtägarförenings allmänningar. Med berörd granne avses samtliga grannar som har tomter som gränsar till den aktuella allmänningen, detta gäller oavsett om det finns vägar eller annat som skiljer tomt från allmänning.

Beslut som rör nedtagning fattas på två nivåer:

Nivå 1

Gäller i de fall där samtliga berörda grannar är överens. Grannars förslag till beslut presenteras då för styrelsen som fastslår beslutet. Styrelsens beslut ska föregås av kontroll av att ingen berörd granne har glömts bort fått möjlighet att framföra sin syn på frågan.

Nivå 2

Om samtliga berörda grannar inte är överens, kan frågan på begäran av berörd granne föreläggas för styrelsen som då fattar beslut i frågan eller beslutar om att frågan ska gå till kommande årsstämma.

 

§ 3
Medlemmar

Föreningens medlemmar utgöras av ägare till tomter,   vilka avstyckas från stamfastigheten Ålderstam 1:1 på Muskö i Västerhaninge kommun.

§ 4
Förutsättningar för medlemskap

Medlemskap träder i kraft, när villkoren i §3 är uppfyllda.

I det fall att tomt äges av flera personer, äro dessa skyldiga att hos föreningen anmäla en av samägarna som medlem, vilket personligen eller genom ombud i enlighet med dessa stadgar företräder dem i förhållande till föreningen. Om en person är ägare till flera tomter inom området, har han rättigheter och  skyldigheter att fullgöra alla förpliktelser gentemot  föreningen för var och en av tomterna ifråga enligt §6 och §20. Utträde ur föreningen kan inte ske på annat sätt än enligt § 5.

§ 5
Överlåtelse av tomt

Om tomt övergår i annans ägo, är den nye ägaren skyldig att med enahanda rättigheter och förpliktelser ingå som medlem i föreningen. Det åligger överlåtaren att underrätta den nye ägaren härom och svara för att denne i och med sitt förvärv av tomten ingår som medlem i föreningen. Detta realiseras           genom att i köpekontraktet stipuleras skyldighet för den nye ägaren att ingå som medlem i föreningen. Medlem som överlåtit sin tomt, utgår ur föreningen med verkan fr.o.m. den dag då överlåtelsen trätt i kraft.

Intill dess svarar den förutvarande ägaren fortfarande för alla förpliktelser som åvila honom i egenskap av föreningsmedlem

Vid överlåtelse av tomt förlorar medlem all rätt till  vinst eller andel i föreningens tillgångar och fonder.  Av medlem inbetalade avgifter kvarstå dock hos föreningen till förmån för nye ägaren till samma tomt.

Då medlem, som äger flera tomter inom området, överlåter någon av dessa till annan person, kvarstår han i föreningen för övriga tomter.

§ 6
Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlemskap i föreningen medför rättigheter och skyldigheter enligt dessa stadgar samt alla av  föreningssammanträde och styrelse fattade beslut eller träffade överenskommelser.

Varje medlem av föreningen skall genom styrelsens försorg erhålla ett exemplar av föreningens stadgar.

§ 7
Allmänna ordningsregler

Det åligger medlem

 • att draga försorg om att icke angränsande tomter, marker, vägar eller vatten förorenas eller utsättes för orenlighet, obehag eller annan störande inverkan.
 • att ej trafikera vägarna med lastbilar eller tyngre fordon under tjällossningstid eller efter starka höstregn. En under sådana förhållanden uppkommen skada skall ersättas av den tomtägare för vars räkning körningen utförts.
 • att när tomtägare anordnar infartsväg till tomt minst 6” cementrör inlägges som trumma i vägdike.
 • att för eventuellt underhåll av tillfartsväg till området betala de avgifter som kan komma att av vägsamfällighet utdebiteras.
 • att iakttaga den hastighetsbegränsning för fordon å samtliga vägar inom området, som kan komma att  beslutas av föreningen.
 • att ej uppföra byggnad förrän byggnadslov lämnats och byggnadsplats utstakats av byggnadsnämnden.
 • att respektera och rätta sig efter gällande byggnads- och planbestämmelser och hälsovårdförordning för kommunen.
 • Att få styrelsens samtycke till uppsättning av stängsel, plantering av häck eller på annat sätt tydligt avgränsa runt tomt i de fall berörda grannar inte kommer överens. 
 • att ej anlägga privata båtbryggor.
 • att efter styrelsens kallelse delta i arbete på allmänna områden eller på annat sätt gottgöra föreningen härför.

§ 8
Avgifter

Avgifter till föreningen utgöres av årsavgifter och extra avgifter.

Storleken av årsavgift bestämmes av årsmöte varje år och skall denna avgift erläggas före oktober månads utgång varje år.

Årsmöte eller annat föreningssammanträde äger härjämte fatta beslut om huruvida och med vilket belopp samt efter vilket beräkningssätt extra avgifter därutöver skola uttagas av medlemmarna.

§ 9
Styrelse

Föreningsstyrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör och en övrig ledamot. Styrelsemedlem utses av årsmöte för högst två på varandra följande årsmötesintervaller. Härvid skall beaktas, att högst två ledamöter avgår vid årsmötet.

Avgående styrelseledamot kan återväljas.

Till styrelseledamot får endast den väljas som är antingen medlem i föreningen eller familjemedlem till föreningsmedlem. Varje familj får i styrelsen endast representeras av en person.

§ 10
Styrelsens åliggande

Styrelsen åligger särskilt

 • att inom sig utse två ledamöter som gemensamt eller var   för sig äga teckna föreningens firma.
 • att gentemot tredje man i alla avseenden företräda föreningen.
 • att handhava förvaltningen av alla till föreningens  hörande angelägenheter.
 • att med bindande verkan fatta beslut och träffa avtal i sådana angelägenheter som 
 • avses i §2.
 • att sammankalla föreningens medlemmar till föreningssammanträde.
 • att avgiva förvaltningsberättelse för näst föregående räkenskapsår.
 • att förbereda alla ärenden, som på föreningens avgörande bero.
 • att bringa alla föreningens beslut till verkställighet.
 • att genom sekreteraren föra föreningens protokoll och ombesörja dess korrespondens.
 • att genom sekreteraren föra anteckningar över föreningens medlemmar, innehållande medlems namn samt år och dag för medlems inträde i föreningen m.m.
 • att genom kassören omedelbart infordra de avgifter eller andra förbindelser, som föreningens medlemmar lovat fullgöra.
 • att genom kassören svara för förvaltningen av  föreningens medel samt för lagenligt förande av räkenskaper över föreningens inkomster och utgifter.
 • att medlem efter anfordran tilldelas en båtplats för egen eller familjemedlems båt.
 • att bevaka att föreningens medlemmar i alla avseenden ställa sig dessa stadgar till efterrättelse.

Årsmötet äger därjämte, om så anses erforderligt eller lämpligt, fastställa instruktion och /eller arbetsordning för styrelsen.

§ 11
Styrelsens beslutförhet

Styrelsen är beslutför, när minst tre ledamöter äro  tillstädes och om beslut ense. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, upptagande alla styrelsens beslut och därvid uttalade skiljaktiga meningar och anses en var ledamot som deltagit i  ärendets avgörande, ha biträtt det i protokollet antecknade beslutet, såvitt han ej låtit däri anteckna avvikande mening. Vid lika rösttal har ordföranden utslagsröst.

§ 12
Styrelsesammanträde

Sammanträde med föreningens styrelse skall äga rum när helst detta påtalas av ordföranden eller två ledamöter. Till styrelsesammanträde skall samtliga ledamöter vara kallade.

§ 13
Revisorer
 
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen på årsmöte för perioden t.o.m. nästkommande årsmöte två revisorer jämte högst lika antal suppleanter för dem.

§ 14
Föreningens förbindelser
 
För föreningens ekonomiska förbindelser svara endast dess tillgångar.

§ 15
Kassa
Kassör är skyldig att hålla räkenskaperna tillgängliga, när helst ordföranden, styrelsen eller revisorer så påfordra. Alla kassatransaktioner skola vara styrkta med vederbörliga verifikationer.

Föreningens kontanta tillgångar förvaras till ett belopp av högst 500 kronor hos kassören.

Övriga medel skola insättas på bank eller postgiro eller fonderas på sätt årsmöte beslutar.

Föreningens medel skola hållas avskilda och få ej användas för andra ändamål än föreningens egna.

§ 16
Räkenskaper och revision
 
Styrelsen ansvarar för att handelsböcker för föreningen föras i enligt med gällande bokföringslag.

Föreningens räkenskaper skall den 30 april varje år i fullständigt bokslut sammanföras, varvid räkenskapsår utgör 1 maj t.o.m. 30 april.

Bokslut skall vara verkställt en vecka senare, då  räkenskaperna jämte tillhörande handlingar samt resultaträkning och balansräkning för senaste räkenskapsåret inlämnas till de utsedda revisorerna, vilka i sin tur senast till årsmötet skall över granskningen avgiva skriftlig revisionsberättelse.

Revisorerna skola äga tillgång till föreningens protokoll, korrespondens och andra handlingar, som de önska taga del av.

Av dem begärd upplysning får ej vägras.

Innan anmärkning i anledning av revision framställes, skall tillfälle beredas styrelsen eller den ledamot därav, som anmärkningen avser, att avgiva yttrande i saken.

Revisorerna äger rätt att vid behov på föreningens bekostnad hänvända sig till auktoriserad revisor.

§ 17
Årsmöte

Årsmöte skall hållas på plats, som styrelsen   bestämmer en gång om året i slutet av juni eller början av juli månad.

 1. Vid årsmöte skola följande ärenden förekomma till behandling

 2. 1) Val av ordförande.

 3. 2) Fastställande av dagordning. 

  3) Justering av röstlängd. 

 4. 4) Mötes stadgeenliga utlysande. 

 5. 5) Val av två justeringsmän, vilka jämväl skola tjänstgöra som valkontrollanter/rösträknare. 

 6. 6) Styrelsens förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse. 

 7. 7) Fastställande av resultaträkning och balansräkning. 

 8. 8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 9. 9) Fastställande av årsavgift och extra avgift.

 10. 10a) Val av styrelseordförande

  10b) Val av övriga styrelseledamöter. 

  11) Val av revisorer jämte suppleanter 

  12) Val av speciella funktionärer. 

  13)  Val av nämnd om tre personer att förbereda val vid nästa årsmöte. 

  14) Årsmötets eventuella instruktioner och/eller arbetsordning för styrelsen. 

  15) Styrelsens och/eller medlemmars förslag. 

  16) Eventuellt. 

  17) Avslutning.
   

§ 18
Extra föreningssammanträde

Extra föreningssammanträde skall av styrelsen utlysas, då styrelsen så det prövar nödigt eller då det   för uppgivet ändamål påfordras av revisorerna eller då minst en tredjedel av medlemmarna, skriftligen till styrelsen eller revisorerna, därom göra framställning med angivande av de skäl varför de önska sammanträde.

Extra föreningssammanträde skall dessutom hållas omedelbart efter årsmöte, om minst tre fjärdedelar av de vid årsmötet närvarande medlemmarna rösta härför.   

§ 19
Kallelser och andra meddelanden

Kallelse till föreningssammanträde samt annan information till föreningsmedlemmarna skall ske genom brev eller e-brev till de adresser som medlemmarna anmält till föreningen.

Kallelse till årsmöte eller till extra föreningssammanträde skall vara utfärdad minst två veckor före mötet.

§ 20
Rösträtt
 
Vid föreningssammanträde äger varje medlem, som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen, en röst.

Frånvarande medlems rösträtt får utövas genom ombud, som själv är medlem av föreningen eller genom familjemedlem. Ombud skall före sammanträdets början anmäla sitt röstinnehav och förete vederbörlig fullmakt för ordföranden.

Ej må någon rösta på grund av fullmakt, för mer än en frånvarande medlem.

§ 21
Beslutsförhet vid föreningssammanträde
Såsom föreningssammanträdes beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avgivas, dock att vid fråga, som minst en tredjedel av de röstande anser vara av vital betydelse för föreningens ekonomi, två tredjedels majoritet erfordras. Vid lika rösttal avgöres val genom den mening, som mötesordföranden biträder. Omröstning verkställes öppet, men, om så påfordras, med slutna sedlar.

§ 22
Motionsrätt 
Förslag från medlem till årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet. Detta gäller även förslag till extra föreningssammanträde. Styrelsen har dock rätt att behandla frågor som inkommit senare.

Förslag skall framläggas skriftligen. 

§ 23 
Klagomål
 
Har medlem klagomål att framföra, skall detta göras skriftligen till styrelsen, som är   skyldig att undersöka saken och antingen själv avgöra ärendet eller hänskjuta detsamma till avgörande på föreningssammanträde. Styrelsen skall på begäran lämna skriftligt besked om sitt beslut.

§ 24 
Ändring av stadgar
 
Beslut om ändring av dessa stadgar vare ej giltigt såvitt icke samtliga medlemmar   förenat sig härom eller beslut fattat på två på varandra följande föreningssammanträden, varav åtminstone ett årsmöte, och därvid å båda sammanträdena biträtts av minsta tre fjärdedelar av de röstande.

Ändring kan ej genomföras med mindre ändringsförslaget omnämnts i kallelse till mötet. 

§ 25 
Upplösning av föreningen
 
Beslut om upplösning av föreningen vare ej giltig, med mindre det fattas å två på  varandra följande föreningssammanträden, varav åtminstone ett årsmöte, och därvid å båda sammanträdena biträtts av minst fyra femtedelar av de röstande. Upplösning kan ej genomföras, därest förslaget om upplösning ej utförligt omnämnts i kallelse till sammanträdet. 

§ 26 
Likvidation 
Om upplösning och likvidation av föreningen beslutats, på sätt som nästföregående  paragraf  stadgas, skall vad som efter gällande av föreningens skulder återstår tillfalla det ändamål, som sista föreningssammanträdet beslutat. 

§ 27 
Lagen om ekonomiska föreningar
 
I övrigt skall vad som föreskrives i lagen om ekonomiska föreningar ländas till eftertraktelse, med förbehåll för vad som framgår av nästföljande paragraf. 

§ 28 
Skiljedomsklausul
 
Tvister om tillämpningen och efterlevnaden av dessa   stadgar eller andra  tvistefrågor, vilka kunna uppstå mellan föreningen och dess enskilda medlemmar, skola hänskjutas till avgörande av skiljemän enligt gällande lag.